Úplné znění pravidel na Facebooku a Instagramu

Úplná pravidla soutěže s Klub Energy Tábor, zastoupený Radkou Sekyrovou o balíček s přírodními produkty značky Energy pro fanoušky facebookové a/nebo instagramové stránky Klub Energy Tábor.

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „Soutěž o přírodní produkty Energy“ (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

Organizátor a pořadatel soutěže

Organizátorem a pořadatelem soutěže je Klub Energy Tábor zastoupený Radkou Sekyrovou, se sídlem Janáčkova 1639/39, 37007, České Budějovice, Česká republika, IČO:73510009, DIČ: CZ6955311220 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města České Budějovice pod spis. zn. 330101(dále jen „Organizátor“).

Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže platí (mimo jiné) následující pravidla:

 • Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Facebook a/nebo Instagram.
 • Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a/nebo Instagram. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze s jednou fotografií, videem, textem, kresbou nebo jiným výtvorem a sdělením (dále jen “vložený materiál“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 • Vložený materiál nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etický (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže – publikací vloženého materiálu spolu s níže uvedenými náležitostmi – potvrzuje, že:

 • Je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu.
 • Má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu.
 • Má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Facebook a/nebo Instagram.
 • Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže zúčastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrad vyloučena.

Mechanismus soutěže

 • Do soutěže bude zařazen pouze první ze soutěžních příspěvků, který účastník publikuje.
 • Účastník soutěže musí sdílet soutěžní příspěvek – vložené materiály – veřejně v komentáři pod soutěžním příspěvkem na facebookové a/nebo instagramové stránce Klub Energy Tábor v českém jazyce.
 • O vítězi/vítězích rozhodne vybrání soutěžního/soutěžních příspěvku/příspěvků, vloženého materiálu, zástupci Organizátora na základě náhodného výběru.
 • Organizátor vybere na základě pravidel pro výhru výherce, kteří obdrží výhru (viz níže).

Výhra

Výhra: Balíček produktů značky Energy pro fanoušky facebookové a/nebo instagramové stránky – Klub Energy Tábor.

Oznámení výhry

Jméno výherce bude oznámeno na facebookovém a/nebo instagramovém profilu Klub Energy Tábor ve speciálním příspěvku s vyhlášením. V těchto příspěvcích výherce obdrží výzvu k zaslání svých kontaktních doručovacích údajů a dalších informací nezbytných k zaslání výhry.

 • Pokud výherce kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do 5 pracovních dnů od výzvy, ztrácí nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Organizátora, který vybere další vítězný soutěžní příspěvek.
 • Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži, nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit Organizátorovi hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, Organizátorovi nebo třetím osobám.
 • Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

Předání výhry

Výherci bude výhra zaslána na adresu, kterou poskytne v soukromé zprávě na facebookovém a /nebo instagramovém účtu Klub Energy Tábor.

Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže Organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům Organizátora soutěže. Soutěžící se zavazuje odškodnit Organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jím způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Facebook a/nebo Instagram.

Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherce soutěže či shromažďovat jeho projevy osobní povahy, a uveřejňovat jméno a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherce nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích a na internetu, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže soutěžící bere na vědomí:

 • Organizátor je správcem osobních údajů poskytnutých účastníkem soutěže za účelem jeho účasti v soutěži, přičemž rozsah předaných osobních údajů je pro účast v soutěži nezbytný.
 • V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně soukromí („GDPR“) zpracovává správce osobní údaje, které tvoří: identifikační, adresní a kontaktní údaje subjektu údajů, konkrétně: jméno, příjmení, zasílací adresa a telefonní číslo.
 • Osobní údaje subjektů údajů jsou správcem zpracovávány za účelem:
  • předání výhry vítězi soutěže (právní důvod spočívající v plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže);
  • vnitřní evidence záležitostí, týkajících se soutěže, včetně statistiky (právní důvod spočívající v oprávněném zájmu správce).

Práva soutěžícího – soutěžící jako subjekt údajů je oprávněn:

 • požadovat přístup k jeho osobním údajům;
 • požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
 • požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů;
 • požadovat vysvětlení zpracování jeho osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 • využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů;
 • využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce, a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností správce, kdy v těchto případech mohou být příjemci především orgány veřejné správy.

Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

 • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla a/nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku/Instagramu Organizátora.
 • Bude-li mít Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Organizátora o vyloučením ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronických sociálních sítí Facebook/Instagram) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook/Instagram či jinde na internetu.
 • Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
 • Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 • Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná, podporovaná nebo přidružená k síti Facebook/Instagram, a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook/Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook/Instagram.
 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a Organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Táboře, dne 01. 01. 2023